2. Lektor Zdravé abecedy

Proč být lektorem Zdravé abecedy?

Ve školce děti vypadají dobře. Ale za pár let na základní škole již má třetina z nich nadváhu či jsou obézní. Není to „z-ničeho-nic“. Obezita je celoživotní nemoc a jediná její účinná léčba je prevence. Poslední místo, kde se děti mohou připravit na vstup do obezitogenního období mladšího školního věku, je (nečekaně, ale přesto) mateřská škola. Děti si totiž zárodek problému přinášejí do základní školy s sebou.

Zdravá abeceda je soubor kompetencí, které si děti potřebují osvojit pro samostatné a odpovědné rozhodování, a podpůrných opatření, která za své mohou přijmout rodiče, učitelé a vedení školy. Metodika je postavena tak, aby se škola mohla sama rozhodnout, za jak velkou část preventivní práce přijme úplnou odpovědnost a kde přesně leží hranice očekávané odpovědnosti rodičů.

Komu je kurz “Lektor Zdravé abecedy” určen?

Učitelkám a ředitelkám* mateřských škol, které mají zájem podporovat zdraví dětí ovlivňováním postojů, nastavením procesů školky a řízené výchovné práce s dětmi.

* protože v MŠ v celé ČR pracuje mezi 20.000 ženami pouze 20 mužů, formulujeme v ženském rodě. Kdokoli z oněch 20 statečných pedagogů MŠ – mužů je velmi vítán!!!

Cíle kurzu:

Připravíme účastnice tak, aby dokázaly motivovat a podpořit své kolegyně pro nečekanou, ale důležitou a dobrodružnou misi. Připomenou si základní pravidla životosprávy, zorientují se v související legislativě a seznámí se se zákonitostmi změny na úrovni jednotlivce (dítě, rodič, učitel) i organizace mateřské školy a jejího sociálního okolí.

Metody a formy:

V kurzu jsou využity čtyři akreditované semináře. Pedagogičtí pracovníci (PP), kteří často kurzy prošli v předchozích letech, si obnoví znalost ZA pomocí popisu jednotlivých aktivit seminářů. Lektoři následně provedou s účastníky didaktický rozbor samotných seminářů, reflexi lektorských postupů a společně vygenerují pravidla pro lektorskou práci, odlišnou od vzdělávací praxe v mateřské škole.

Struktura vzdělávání:

  1. Zdravá abeceda – úvodní seminář pro učitele MŠ (8h): na úvodním setkání se PP seznámí s aktuálním zněním Standardu ZA a jeho dopady do provozu školy a výchovně-vzdělávacího procesu. Seznámí se s nejčastějšími námitkami pedagogů a způsobem, jak je překonávat.
  2. Zdravá abeceda – tvorba tematického celku (8h): na tomto setkání si PP osvěží konstruktivní přístup k tvorbě vzdělávacích celků a osvojí si techniky formativního hodnocení nutné pro postupné budování kompetencí dětí. Budou seznámeni i s postupem, jak tyto techniky nabízet účastníkům svých kurzů.
  3. Zdravá abeceda pro EVVO témata – příprava učitelů MŠ (8h): na třetím setkání se PP budou věnovat rozměru ZA, který přesahuje výuku ve třídě a míří k vytváření zdravého a environmentálně vstřícného prostředí ve školce a rodině.
  4. Hodnoty naší školy (16h): v tomto dvoudenním modulu se účastníci seznámí s technikou prioritizace a přístupu ke změnám v provozu školy a přístupu učitelů, které jsou nezbytné pro vytvoření antiobezitogenního prostředí ve škole. PP se při reflexi postupů seznámí s různými technikami práce se skupinou a odlišnými technikami a přístupy pro vedení prezentace a workshopu.

Kurzy “Lektor Zdravé abecedy” budou probíhat od ledna do května 2015. Jednodenní semináře budou organizovány na zúčastněných školách, dvoudenní závěrečný modul ve vhodném vzdělávacím zařízení.