1. Mentor Minimalizace šikany

Proč být mentorem Minimalizace šikany?

Z nezávislých výzkumů, které byly v ČR v minulosti realizovány, vyplývá, že šikanu (opakované, záměrné, vědomé psychické nebo fyzické ubližování a týrání) zažívá ve školních kolektivech v průměru až 35–41 % dětí. Obdobné statistiky z předškolních zařízení nejsou známy, ale podle ohlasu mnohých učitelek, dle zájmu o tématiku i podle počtu řešených závažnějších případů servisními organizacemi je zřejmé, že i v mateřských školách se jedná o velmi závažný fenomén, který je navíc podceňovaný a v podstatě neřešený. Program je relevantní pro předškolní zařízení, proto jsme již v roce 2011 akreditovali program cílený přímo na pedagogy MŠ.

Přitom vzdělávání na pedagogických fakultách nepřipravuje pedagogy k porozumění šikaně v jejích třech dimenzích, k diagnostice jejích projevů ani k účinné specifické prevenci pedagogickými prostředky. Při nezachytávání a neřešení projevů šikany v počátečních stádiích dochází k eskalaci projevů
a rozsáhlé devastaci osobnosti dětí i celé skupiny (sociálně patologické chování se stává normou třídy). Na řešení těchto závažných stádií šikany není v ČR vytvořena dostatečná infrastruktura servisních organizací (pracovník střediska výchovné péče nemůže věnovat jednomu třídnímu kolektivu ani zlomek času, který je potřeba na vyléčení skupiny – změnu norem vztahů,…). Proto je zcela klíčové, aby se učitelé naučili šikaně předcházet, zvýšili svoji citlivost k jejím projevům a zachytávali případy šikanování ve velmi raném stádiu.

Diferenciace vzdělávání. Pohlížení na každé dítě jako na individualitu – osobnost se specifickými potřebami, schopnostmi, zájmy, dispozicemi,… je zcela zásadní přístup, jehož přijetí je předpokladem pro další práci na specifickém tématu jakým je šikana. Učitelé v semináři prostřednictvím simulovaných prožitkových aktivit poznají, jaké pedagogické postupy a metody jsou nevhodné, protože u části dětí vyvolávají velký stres nebo obavy, které vedou k vymezování negativních vztahů ve skupině (např. soupeření, soutěžení bez dostatečné reflexe výsledků, srovnávání, „škatulkování – nálepkování“, atd.) To se ve velké míře týká právě reflexe práce dětí, kdy se pedagogové učí jak využívat formativního a motivačního potenciálu hodnocení.

Náš program počítá s individuální podporou učitelů v praxi, princip diferenciace vzdělávání tudíž bude principem i vlastního vzdělávacího programu pedagogů.

Komu je kurz “Mentor Minimalizace šikany” určen?

 • Pedagogům z mateřských a základních škol, kteří absolvovali vzdělávací program Minimalizace šikany (80 hod vzdělávání) a kteří mají zájem a mandát vedení školy udržovat a rozvíjet preventivní strategie školy.
 • Školním preventistům, výchovným poradcům, školním psychologům, a všem, kteří mají ve své pracovní náplni systémové budování sociálně bezpečných vztahů mezi všemi aktéry školy.
 • Předpokládáme účast 1–5 účastníků z jedné školy (nejedná se o provzdělávání celého týmu pedagogů školy v základech Minimalizace šikany!!!)

Cíle kurzu:

Kurz je věnován tématu poskytování kolegiální podpory nejen začínajícím učitelům všech typů škol. Účastníci kurzu se zorientují v terminologii vztažené k mentoringu, budou znát strategie, postupy a plánování různých forem podpory pro začínající učitele, získají základní dovednost vést mentorský/supervizní rozhovor a zvládnou techniky dotazování. Kurz je teoreticky i prakticky zaměřen, předpokládá se aktivní práce účastníků na nácviku a realizováno bude také setkávání s kolegy v mezidobí mezi plánovanými vzdělávacími akcemi.

 • Účastníci si osvojí základní dovednosti mentorské práce a dokáží ji aplikovat ve své škole pro kolegy
 • Účastníci se naučí metodám pozorování, sdělování zpětné vazby a plánování dalšího postupu v budování bezpečného klimatu a rozvíjení pozitivních vztahů
 • Účastníci se naučí rozeznávat, pojmenovávat a plánovat využívání konstruktivistické x transmisivní pedagogiky

Metody a formy:

Kurz má výcvikový charakter, obsahuje krátké teoretické vstupy, týmovou práci, významná část programu je věnována nácviku. Je tedy třeba, aby účastníci aktivně přicházeli s případy z vlastní praxe (sledování dynamiky třídy, vztahů mezi žáky, reakcí pedagoga, vhodné aktivity pro třídnické hodiny, témata k „supervizi“ apod.).

Struktura vzdělávání:

 1. První setkání (20 výukových hod.) zaměřené na základy mentoringu a techniky pozorování
  + zadání „domácího úkolu“ (domluvit si s kolegou zadání pro pozorování, vyzkoušet si konkrétní pozorování v hodině apod.)
 2. 1-2 intervizní odpolední setkání (3 hod.) pro cca 12 účastníků v regionech ke sdílení zkušeností z pozorování (není povinné)
 3. Druhé setkání (20 výukových hod.) zaměřené na metody zpětné vazby a rozboru hodin
  + zadání „domácího úkolu“ (pozorování v hodině a následný rozbor s kolegou)
 4. 1-2 intervizní odpolední setkání (3 hod.) pro cca 12 účastníků v regionech ke sdílení zkušeností z mentoringu (není povinné)

Kurzy “Mentor Minimalizace šikany” budou probíhat od listopadu 2014 do května 2015 ve vhodném vzdělávacím zařízení.